سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اشعاری در مدح و وصف ابهر

    نظر

اشعار خاقانی شروانی در مدح ابهر

خاک ابهر نور پاک ابهر است                   یاد لااقسم بخاک ابهر است

هفت اندام زمین زنده بماند                        کابهرش حبل الورید ابهر است

خواستم گفتن سقی الله ابهرا                       نیست حاجت کاب ابهر کوثر است

تا کنون از قدس خاک اولیاء                     گفتم ابهر بین که شام اصغر است

 ابهر نگین سبز ازآقای سعید بداغی 

بادا سپید روی تو ای سرزمین سبز           هر گوشه از تو رشک بهشت برین سبز

هر سو نهاده دست زمرد نشان حسن          در جای جای دامن تو نقطه چین سبز

در حلقه ظریف تراش طلای زرد             انجا نشانده زرگر هستی نگین سبز

هر سال با تجلی خورشید لاله ها              داغی چو لعل ناب نهد بر جبین سبز

از بهر صید مرغ دل من نهاده ای            گاهی کمان سرخ و زمانی کمین سبز

هر جا سخن ز بیش و کم سبز گفته اند       اینجا حکایتی است چنان و چنین سبز

یاقوت سرخ و لعل مذاب و عقیق ناب        در استین تاک بود همنشین سبز

کم نیست در بساط جهان خوب دلنشین       دارد ولی صفای دگر دلنشین سبز

دل می برد ز عارف شوریده در خزان      انگه که رنگ زرد شود جایگزین سبز

ای لاله سرخ سرافراز باغ عشق             دستی بر اورید از این استین سبز

عمری "سعید"در خط خونین لاله ها         همواره دل نهاده به عشق قرین سبز

 ابیاتی ازآقای مصطفی امامی در وصف ابهر

خوشا ابهر صفای مردمانش                  بیاد خلق خوب و مهربانش

خوشا باغ بهاران پر از گل                   بدشت جلگه های جاودانش

به چشم انداز زیبای دل انگیز                شب مهتاب صاف آسمانش

به ابهر رود پر آب و فرح بخش             به بیشزار سبز بیکرانش

به پیران صالح اندیش عاقل                  به مردمان دلیر پر توانش

ادیبان بزرگی رفته از یاد                    به شعر شاعران خوش بیانش

بیاران وفادار صفا دل                        سماع و رقص و چرخ صوفیانش

سلام ازجان و دل بر اهل دانش            "اثیرالدین"حکیم و فاضلانش

 ابیاتی از شعر"خوشا ابهر" ازآقای مقدم در وصف ابهر

خوشا ابهر خوشا سامان ابهر              خوشا مردمان با ایمان ابهر

 خوشا ابهر خوشا فصل بهارش           خوشا شبهای تابستان ابهر

خوشا بر نعمت فصل خزانش              خوشا سرما و یخبندان ابهر

خوشا دشت و فضای سبز و خرم         خوشا اثمار باغستان ابهر

خوشا دانشوران عهد دیرین                 خوشا آینده پردازان ابهر

خوشا دانش پژوهان جوانش                خوشا اندیشه پیران ابهر

خوشا انانکه دین علم ودین را               ادا کردند در دامان ابهر

گروهی از پی تجلیل دانش                   بتوفیق جوانمردان ابهر

خوشا بر مردم مهمان نوازش              خوشا مهمانی و مهمان ابهر

چه فخری بهتر از این افتخار است               به اهل فضل و بیداران ابهر

که باشد دولت اسلام و قران                      بعلم و فضل پشتیبان ابهر

بدنیا نام ایران گشت جاوید                        خصوصا دانش و عرفان ابهر

که گوی سبقت از دنیا روبوده                    بر غم خصم در چوگان ابهر

به این اندیشمندان افرین باد                       که قدر افزوده بر عنوان ابهر

"مقدم"افتخارش بس که باشد                     خوش امد گوی مهمانان ابهر