سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بازی های محلی ابهریان در گذشته

    نظر

النگ آغاجو

این بازی بوسیله 3 چوب انجام  می گیرد که یکی از چوب ها به اندازه 75 سانتیمتر و به قطر یک سانتیمتر ودر چوب هر کدام به اندازه 25 سانتیمتر  و قطر یک سانتیمتر پس از یارگیرى و تعیین نوبت شروع کننده بازى مشخص مى گردد. و گروه شروع کننده یکى یکى چوب هاى کوچک را با دست چپ گرفته و با چوب بلند ضربه اى به آن مى زند و چوب پرت مى شود بازى کنان گروه مقابل در فاصله اى ا یستاده اند و مى با ید اگر توانستند چوبها را در هوا بگیرند و در غیر ا ینصورت چوبها را از زمین برداشته و بطرف چوب بلند که بر روى زمین و روى دو سنک قرار دارد پرت مى نما یند. اگر چوبها را در هوا گرفتند و یا اگر هر دو چوب کوچک به چوب بلند خورد جاى خود را عوض مى کنند و هر کدام از گروه امتیاز بیشترى آوردند برنده شنانحته مى شوند. ضمنا اگرکسى بتواند هر دو چوب را همزمان بگیرد یار مقابل خود را تا پا یان بازى سوار مى شود. در ا ین بازى کسى که زور بازى بیشترى دارد مى تواند چوب را به فاصله زیادى پرت نما ید که در برگشت زدن چوب کوچک به چوب بزرگ مشکل است وگرفتن چوب در هوا نیز بعلت سرعتی که دارد کار هرکس نیست.

 ابه داشو

وسائل بازى 5 عدد سنگ گرد و صاف است البته این سنگ ها بشکلى هستند که بر پشت دست بایستند.

 بازى کنان هر چند نفر که هستند به ترتیب نوبتى که قبلا انتخاب کرده اند بازى را شروع مى کنند در شروع بازى شخصى که بازى را شروع کرده سنگها را بزمین مى ریزد. ادامه مطلب...