سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حمله تیمور به ابهر

گویند وقتی امیر تیمور به ابهر حمله کرد مردان جنگی ] ابهر[ حصار گرفتند و در داخل قلعه به مقاومت پرداختند امیر تیمور روزهای دراز شهر را در محاصره داشت و بسیاری کشته داد اما لشکریان تیمور 10 برابر بیشتر از مردان جنگی داخل شهر بودند و با منجنیق و باروت دیوار قلعه را خراب کردند و شهر را گرفتند امیر تیمور چنان عادت داشت که هر شهری را به زور می گشود و در گشودن ان شهر تلفات می داد زنان شهر را در میان سربازان تقسیم می کرد ولی در ابهر هیچ زن جوانی به سربازان امیر تیمور نرسید زیرا این پاکیزگان وقتی دیدند که دیوار شهر فرو شکست همگی در داخل قلعه با کارد و شمشیر به زندگی خود پایان دادند و سربازان امیر تیمور با جسد زنان جوان و زیبای ابهر روبرو شدند.

نقل است که امیر تیمور چون چنان دید لحظاتی بهت زده فروماند و انگاه گفت کاش زنی از ابهر همسرم بود چنین پاکان و نجیبانی در دنیا نظیر ندارند

 

منبع:کتاب ابهر گذری و نظری نویسنده: آقای محمد آقا محمدی