سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شخصیتی به یادماندنی درابهر

    نظر

زنده یادخاکسارابهری

غلامعلی خاکسارابهری یکی از چهره های ادیب وسرشناس ابهر و نواحی بود. چرخ وارونه رفتار درگردش جاودانه خودچنان اورا شوریده ومدهوش ومنزوی ساخته بود که همواره سربه جیب تفکرداشت. فقروتنگدستی وناکامی درطول ادوار زندگی پرنشیب وفرازخود خاکسار را طوری به سرکشی وعصیان واداشته بودکه دیگرشاه وگدا-دوست ودشمن-عالم وجاهل –برادروخواهرحتی پدرو مادر برایش بیگانه شد ه بودند. با صرا حت و رک گویی الفت دا یم گرفته و در تمام عمرخودازانتقادگزنده وبیدارکننده غافل نبود.وی درمورد روش حقگویی خوددرقطعه ای چنین سروده:

شیخ که سهلدی شاه اولسا دامن حق سوزیمی دیرم گردیلیمی کسسه چخارتسون گوزیمی


(برگرفته ازتاریخ ابهر-آقاجان فخیمی)

وی دراشعارخودبه بسیاری ازوقایع اتفاق افتاده درزادگاهش اشاره کرده-پل رودخانه ابهررو(تخته کرپو)- طغیان ابهررودوجاری شدن سیل-اشاره به طبیعت ابهر-آداب ورسوم مردم و...که با اندکی تامل دراشعاروی می توان به این نکات پی بردکه حداقل در آگاهی ازگوشه ای ازتاریخ این دیارسودمنداست(تاریخ شهر)

نکته ی دیگرآنکه هرچه چنین افرادی رابیشتربه افرادشهربتوان شناساندپیوندی ناگسستنی باگذشته ی دیارومردمان ایجاد خواهدگشت ولی پس ازمرگ خاکسار وی اندک اندک رو به فراموشی است ودراین میان همت مدیران شهررا طلب می کندکه حداقل مجسمه ای ازوی را دریکی ازمیادین ابهر برای فرهنگ این شهرستان به ارمغان بیاورند.

ایلدیر یملا ر شیپور لارون چالا ندا ملا داغی گوی عباسون سا لا ندا

سیل قوزانوب تخته کورپون آلاندا ابهر چایو نو بهارون وار اولسو ن

محر مد ه حسین حسین وورا ندا قمه وورماخ بساطونی قوراندا

دا ملا را و سته گلین قیزلا ر دوراندا حیدردین اوغلا نلارون واراولسون

(خاکسارابهری)