سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نتیجه انتخابات? شورای اسلامی شهرهای ابهر،سلطانیه،صائین قلعه،هیدج

    نظر

بدین وسیله به اط?ع کلیه اهالی محترم شهرستان ابهر میرساند،با توجه? به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اس?می شهر در روز جمعه مورخ 42/30/2931 ،نتایج شمارش آراء?

?نامزدهای انتخابات شورای اس?می شهرهای ابهر ، سلطانیه ، صائین قلعه و هیدج  به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:?


نتایج شمارش آراء? نامزدهای انتخابات شورای اس?می شهر ابهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:?


?1_ خانم مریم گنجی نام پدر محمدعلی دارای 7022رای?

?2_ آقای عبداله عبدی پور نام پدر خیراله دارای 6334رای?

?3_ آقای صادق فتحی نام پدر عبداله دارای 6222رای?

?4_ آقای حسن کرمی نام پدر غ?م حسین دارای 6142رای?

?5_ آقای محمدرضا فخیمی نام پدر عباس دارای 5918رای?

?6_ خانم سمیرا دودانگه نام پدر اماموردی دارای 5684رای?

ادامه مطلب...