سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ولیعصر امروز دلی چای سابق

رودخانه دلی چای فصلی بوده و به دره های روستای میمون دره و قوهجین متصل می گردید. در فصل بهار بعلت ریزش بارانهای تند و تگرگ به کوههای جنوبی مجاور ابهر جریان اب بصورت سیل جاری و در مسیر خود که از وسط شهر عبور می کرد خسارات و زیانهایی به اهالی و مزارع و ساختمانهای اطراف وارد می کرد به همین منظور به دلی چای معروف شده بود.که در سالهای اخیر با بستن سد خاکی وحفر کانال انحرافی مسیر ان بطرف رودخانه ابهررود تغییر داده شده و مسیر قبلی رودخانه مسطح و به خیابان تبدیل گردید که در حال حاضر خیابان ولیعصر نامیده می شود و با توجه به اینکه این خیابان مسیر رودخانه بوده است دارای پیچ و خم فراوانی است. 

دلی چای : رود دیوانه

برگرفته از کتاب ابهر گذری و نظری ،اقامحمدی