سفارش تبلیغ
صبا

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

چکش و صبر

 

داستان حاضر شرح زندگی مردی است به نام "جابر "که بخشی از آن با حوادث سیاسی دهه 1320و هجوم روس‌ها به ایران, مرتبط می‌شود .نویسنده در این داستان, مقوله صبر و تحمل را در لحظات زندگی نشان می‌دهد که چگونه تصمیمی ناگهانی زندگی انسان را دستخوش حوادث می‌کند .داستان از زبان "قادر "نقل می‌شود .او پسر "جابر "است که دکان آهنگری دارد .جابر مردی اخمو و عصبی است, اما بصیرت و ادراک فوق‌العاده‌اش به هنگام صحبت او را مردی فاضل و دنیا دیده نشان می‌دهد . قادر تعریف می‌کند" :یک روز بعد از ظهر پدرم تازه به خواب رفته بود که یک مرتبه در کهنه چوبی حیاط خانه‌مان با شدت تمام کوبیده شد و پسر کربلایی سلمان حمامی سراسیمه وارد خانه شد و ."...